Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Don Pedro et son gramophone

Artikel 1 – Definities

1.0 In deze voorwaarden wordt de handelsnaam `Don Pedro et son gramophone’ afgekort tot `Don Pedro’. Overal waar `Don Pedro’ staat wordt de volledige handelsnaam bedoeld.
1.1 Opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het boeken van de in het contract vermelde dienst.
1.2 Opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verplicht tot levering van het in het contract vermelde dienst. In dit geval Don Pedro.
1.3 Contract: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot levering van een vermelde dienst. In het geval van Don Pedro geldt de door opdrachtnemer aan opdrachtgever uitgebrachte offerte als contract, vanaf het moment dat deze mondeling dan wel schriftelijk is bevestigd door de opdrachtgever.
1.4 Dienst: ieder DJ optreden, volgens de in het contract beschreven voorwaarden, maar ook iedere leverantie of huur van apparatuur, die door Don Pedro of door een andere door Don Pedro ingeschakelde persoon, geleverd wordt aan opdrachtgever.
1.5 Productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens het contract door opdrachtnemer uit te voeren optreden/dienst zal plaatsvinden.
1.6 Locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) dienst.
1.7 Honorarium: de all-in prijs voor de desbetreffende dienst, met inbegrip van belastingen, eventuele premieheffingen (uitgezonderd auteursrechten).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en contracten met Don Pedro.
2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Offertes van opdrachtnemer gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst af te sluiten als in de offerte beschreven.
3.2 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.
3.3 Alle prijzen die elders dan in een officiële offerte (b.v. op de website of in een vrijblijvende emailcorrespondentie) vermeld staan, zijn onder voorbehoud, exclusief omzetbelasting, exlusief reis- en vervoerskosten, of andere bijkomende kosten.
3.4 Meerwerk en andere onvoorziene kosten (zoals bijvoorbeeld parkeerkosten, echter behoudens boetes), komen voor rekening van opdrachtgever en kunnen achteraf op basis van nacalculatie door opdrachtnemer gefactureerd worden.

Artikel 4 – Uitvoering van een overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen indien opdrachtnemer dit noodzakelijk acht. Opdrachtnemer verplicht zich opdrachtgever vooraf in te lichten over betrokkenheid van eventuele derden.
4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen zullen de eventuele meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.
4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of benodigde vergunningen voor de uitvoering van een overeenkomst. Hieronder vallen ook de muziekrechten van auteursorganisaties als BUMA of SENA, indien deze niet reeds zijn afgekocht door de (horeca)gelegenheid waar de dienst wordt geleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor zorg te dragen dat dit (indien van toepassing) correct is geregeld en opdrachtnemer kan hier nooit voor aansprakelijk worden gesteld. Zie voor meer informatie over auteursrechten http://www.bumastemra.nl
5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd en uitgevoerd optreden.
5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van dienst en bezoekers van een krachtens overeenkomst uitgevoerd optreden, indien hier redelijkerwijs noodzaak toe bestaat.
5.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd om het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden dan wel tussentijds af te breken, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.
5.5 Indien de overeengekomen dienst alleen een DJ optreden betreft dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor professionele geluidsapparatuur. Hieronder wordt minimaal het volgende verstaan: een werkende geluidsset van minimaal 2 speakers, een versterker en alle bekabeling, twee werkende snelstart draaitafels van het type Technics SL-1200 (of vergelijkbaar), 1 mengpaneel met minimaal 2 draaitafelaansluitingen én 2 cd-speler aansluitingen, toon- en gainregeling en koptelefoonaansluiting, indien van toepassing 2 werkende cd-spelers van het type Pioneer CDJ-400 (of vergelijkbaar). Afwijkende apparatuur/samenstelling alleen in overleg.
5.6 Indien de dienst alleen een DJ optreden betreft en opdrachtgever blijft in gebreke ten aanzien van het onder 5.5. vermeldde, of de apparatuur blijkt ter plekke niet goed te werken, dan kan opdrachtnemer hier nooit verantwoordelijk voor worden gehouden. Hetzelfde geldt wanneer de geluidskwaliteit of –capaciteit van het aanwezige geluidssysteem ontoereikend is.
5.7 Indien de dienst een all-in overeenkomst betreft, dan is opdrachtnemer verantwoordelijk te zorgen voor voldoende werkende apparatuur (incl. geluidssysteem en eventuele verlichting indien dit laatste is overeengekomen).
5.8 Ten aanzien van de stroomvoorziening dient de opdrachtgever zorg te dragen voor minimaal een geheel vrije groep van 220V/16Amp, tenzij anders overeengekomen. De stroomvoorziening mag niet meer dan 10 meter van de plaats van optreden verwijderd zijn.
5.9 Indien de dienst een all-in dienst betreft met de standaard opstelling van Don Pedro, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een vrije ruimte van minimaal twee m2 ten behoeve van de opstelling van de apparatuur.
5.10 Indien de dienst een reguliere DJ opstelling betreft, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een stevige tafel of ander meubel dat geschikt is als DJ-tafel, van minimaal 1,80m x 0,70m en tussen de 0,70m en 0,80m hoog, alsmede minimaal 1m ruimte achter de tafel.
5.11 De afstand tussen het laad- en lospunt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 25 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Indien de afstand meer dan 25m bedraagt en/of er obstakels zijn (zoals bv trappen), dient opdrachtgever te zorgen voor minimaal twee personen om mee te helpen met het transporteren van de benodigdheden, zowel voor als na het optreden. Indien hieraan niet voldaan kan worden zullen achteraf aanvullende onkosten in rekening worden gebracht.
5.12 Vanaf een uur voor het optreden tot uiterlijk een uur na het optreden dient opdrachtgever zorg te dragen voor een redelijke mate aan consumpties (1 a 2 per uur per persoon).
5.13 Indien gewenst en redelijk in verband met het tijdstip, dient opdrachtgever zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd per persoon, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Opschorting en annulering

6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
6.2 Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer uit te voeren optreden uit te stellen of te annuleren.
6.3 Bij uitstel of annulering door de opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor de uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer: (a) in geval van uitstel of annulering uiterlijk dertig dagen voor de productiedatum, minimaal 25% van dat honorarium. (b) In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen dertig dagen en zeven dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van dat honorarium. (c) In geval van uitstel of annulering tussen 7 dagen en 48 uur voor de productiedatum, minimaal 75% van dat honorarium. (d) In geval van annulering binnen 48 uur voor de productiedatum, 100% van dat honorarium. Voorts zal de opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren van alle vorderingen van eventuele bij de uitvoering betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het optreden. Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het optreden, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

Artikel 7 – Facturen en betaling

7.1 De opdrachtgever dient de facturen van Don Pedro dan wel hetgeen deze uit hoofde van ontbinding zoals omschreven in artikel 10 aan Don Pedro verschuldigd is binnen veertien dagen na dagtekening integraal te voldoen zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan.
7.2 Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitenrechtelijke kosten van invordering schuldig. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten
7.3 Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met verplichting voor opdrachtgever om opdrachtnemer volledig schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte kosten en van 75% van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de overeenkomst betrokken derden.
7.4 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.
7.5 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.
7.6 Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. In geval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd.
7.7 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is deze vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 2& per maand.
7.8 De verschuldigde BUMA/STEMRA en/of SENA rechten (indien van toepassing) komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorgt. De opdrachtgever vrijwaart Don Pedro en eventueel door deze ingeschakelde andere artiesten voor hetgeen uit vermelde hoofde aan BUMA/STEMRA en/of SENA gelden dienen te worden voldaan.

Artikel 8 – Tekortkomingen opdrachtgever

8.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van één van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om daarnaast volledige schadevergoeding te verlangen.
8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
9.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer.
9.3 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan dienst of materiaal daartoe behorend, voor zover deze schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten, opdrachtnemer of personen behorende bij de opdrachtnemer, gedurende de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien deze niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een dienst wegens ziekte. Uiteraard zal in een zodanig geval wel geprobeerd worden een gelijkwaardige vervanging te regelen.
10.3 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld door ziekte of anderszins) geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer zal zich in zo’n geval ten uiterste inspannen een passende vervanging te regelen, daarbij tevens zo veel als mogelijk rekening houdend met de gevraagde muziekstijl. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is. Indien opdrachtgever afziet van een door opdrachtnemer voorgestelde vervanging, of dit nu is om esthetische redenen of anderszins, vervalt de verplichting van opdrachtnemer en is opdrachtgever gehouden zelf een vervanging te zoeken.
10.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

Artikel 11 – Klachten

11.1 In geval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf dagen na datum van de uitvoering van de opdracht, per aangetekende brief aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, zulks bij te laat kenbaar maken op straffe van verval van iedere aanspraak.
11.2 Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Don Pedro geacht alle verplichtingen jegens de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 12 – Geschillen

12.1 Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in eerste instantie aan de door een onafhankelijke partij ingestelde geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.
12.2 Indien het advies van de geschillencommissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, kan de meest gerede partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.
12.3 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s